Contact Us

Shenzhen Luzheng Trading Co., Ltd.
1409-B, Beimeizhou Building, Xili Longzhu Avenue,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City

Email: contact@baosity.com